Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia smart metering/smart grid (14. ročník)

Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

virtuálne | www.efocus.eu/nova-energetika

virtuálne & prezenčne

15.5.2024 / 09:00 - 15:45

Dátum konania

Programové okruhy

Čo sa dozviete:

Trh s elektrinou sa kontinuálne transformuje, noví hráči aj technológie sa začínajú etablovať a rozvíjajú sa inovatívne modely podnikania, využívajúce synergie medzi zelenými technológiami a riadením na strane spotreby. Aký je pohľad regulátora na novú energetiku, jej najnovší vývoj a perspektívy u nás a u našich susedov? 

Európska únia sa dohodla na odstraňovaní prekážok pre rýchlejší rast obnoviteľných zdrojov energie, nová smernica EÚ o podpore využívania OZE (REDIII) má za cieľ zefektívnenie a zrýchlenie procesov súvisiacich s povoľovaním projektov zameraných na výrobu z obnoviteľnej energie. Zrýchlenie procesov sa má udiať predovšetkým v na to určených oblastiach, pre ktoré majú byť pripravované metodiky a postupy. 

Pre investorov vrátane veľkých energetických hráčov je dôležité, ako budú OZE zaujímavé z pohľadu návratnosti a uplatnenia na trhu, je preto namieste diskutovať reálne využitie garancií, ktoré ponúkajú Zmluvy na nákup zelenej elektriny (PPA) a Rozdielové zmluvy (CfD). Je toto prostredie nastavené správne, aby nárast výroby zelenej elektriny by bol dostatočne rentabilný a zároveň nedeformoval trh zápornými cenami?

Zapojenie flexibility v sústave spolu s akumuláciou môže stabilizovať poskytovanie podporných služieb, čo sa aktuálne deje v tejto oblasti? Čo je ešte potrebné pre zapojenie aktívneho odberateľa do obchodnej flexibility? Aký je potenciál a sú už vytvorené podmienky pre využívanie agregácie flexibility retailových zákazníkov?

Aké riešenia sú na stole pre domácnosti a energetické spoločenstvá a ktoré výzvy je ešte potrebné zdolať na Slovensku a v Čechách?

09:10 - 09:40 Keynote: Ako dosiahnuť zrýchlenie transformácie a zapojenie prosumera v európskom meradle?

Sylvia Beňová, členka Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Smernica EP 2023/2413 z 18.10.2023, ktorá nadobudla účinnosť v novembri 2023 musí byť implementovaná do mája 2025, pričom ustanovenia týkajúce sa rýchlejších povoľovacích konaní sa majú implementovať do 1.7.2024 (rôzne obnoviteľné zdroje energie, tepelné čerpadlá a spoločné umiestnenie uskladňovania energie vrátane zariadení na výrobu elektriny a tepelných zariadení, ako aj aktíva potrebné na pripojenie takýchto zariadení, tepelných čerpadiel a uskladňovania do sústavy a na začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov do sietí vykurovania a chladenia). Nariadenie (EU) 2023/1126 stanovuje požiadavky na interoperabilitu a pravidlá pre nediskriminačné a transparentné postupy prístupu koncových odberateľov a oprávnených strán k údajom o meraní a spotrebe elektriny na inteligentných meradlách ako aj údaje z konvenčných meradiel. Vymedzuje i) „model rolí“ so súborom rolí/zodpovedností a ich vzájomných interakcií; ii) „informačný model“, ktorý obsahuje informačné prvky, ich vlastnosti a vzťahy medzi týmito prvkami a iii) „procesný model“, v ktorom sa podrobne rozpracúvajú procesné kroky. Ako sú/budú tieto pravidlá implementované v SK legislatíve? Čo umožňuje regulačná politika a aké je smerovanie URSO?

09:40 - 12:30 Odborné prezentácie a panel expertov: Inovatívne podnikanie ako reakcia na nové paradigmy

Moderátor Ľubica Ragulová, manažér, medzinárodná poradenská spoločnosť EY

09:40 - 09:55 Očakávané zmeny na vnútornom trhu s elektrinou na úrovni EÚ a Slovenska. Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR.

Predmetom prezentácie bude prehľad nových povinností vyplývajúcich z legislatívy EÚ, prijatej počas rokov 2023 a 2024 a ich vplyv na legislatívu SR. Týka sa predovšetkým dizajnu trhu s elektrinou, legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov ako aj obnoviteľných plynov. *  Očakávané zmeny v legislatíve vnútorného trhu s elektrinou, * Vplyv cieľov v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov na sektor energetiky.

09:55 - 10:10 Smerovanie podnikania v OZE, batériových úložiskách a elektrolýze vodíka. Ján Fousek, AKU-BAT CZ

10:10 - 10:25 Zmluvy na nákup obnoviteľnej energie a ich uplatnenie na trhu s elektrinou. Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

10:25 - 10:40 Zapojenie zdrojov flexibility do organizovaného trhu a podporných služieb. Rastislav Gaňa, IPESOFT

10:40 – 10:55 Nové funkcionality pre Agregáciu, akumuláciu a zdieľanie v EDC. Kamil Peteraj, OKTE, a.s.

 

10:55 - 11:15 Prestávka

11:15 - 12:45 Panelová diskusia: ●  Ktoré nové opatrenia z európskej legislatívy a regulácie zrýchlia vybudovanie zelených projektov a uľahčia inovácie? ●   Ako sa rozvíja slovenský a český sektor v OZE, akumulácii, využití vodíka a agregácii a ktoré prekážky je potrebné prekonať? ●    Ako sa mení organizovaný trh s energiami pod vplyvom súčasného diania v energetike? ●  Je treba čakať na nové nástroje stabilizácie trhu (Power purchase agreements, Contracts for Difference) alebo skúsiť pilotné projekty? ●   Čo prináša 2. etapa EDC pre nové činnosti na trhu? ●  Dokáže sa uplatniť flexibilita na strane odberu a podporné služby poskytované novými hráčmi?

 • Martin Pitorák, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Kamil Peteraj, OKTE
 • Jan Fousek, AKU-BAT CZ

 • Rastislav Gaňa, IPESOFT

 • Ján Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
 • Ľubica Ragulová, moderátor

Martin Pitorák

Ministerstvo hospodárstva SR

Jan Fousek

AKU-BAT CZ

Ján Karaba

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

12:45 - 13:45 OBED

13:45 - 15:45 Flexibilita pre domácnosť & energetické komunity

13:45 - 15:45 Prezentácia riešení a panelová diskusia expertov

Moderátor panelu: Ivan Trup 

13:45 - 15:45 Panelová diskusia: ●  Aký benefit z poskytovania flexibility očakávame pre aktívnych zákazníkov zo segmentu domácností? ●   Ako sme pripravení na zavedenie nezávislej agregácie flexibility? ●  Aké sú prekážky rozvoja flexibility v retailovom segmente? ●  Existuje CBA ? S akým výsledkom? ●  Aké nástroje je potrebné dobudovať?

 • Dodávateľ energií – Igor Zumrík, V-elektra
 • ● Dodávateľ batériových úložísk a nabíjacích staníc, Jan Šámal, Nimble Energy
 • ● Prevádzkovateľ distribučnej sústavy/špecialista na meranie, Daniel Zákutný, Východoslovenská distribučná
 • ● Wind a Solar portfolio 2,2 GW. Matej Krušpán, REZOLV ENERGY
 • ● Zmluvy a zmluvné vzťahy, Tomáš Siskovič, AK Poláček & Partners

15:45 Ukončenie konferencie

Igor Zumrík

V-elektra

Jan Šamal

Nimble Energy

Daniel Zákutný

Východoslovenská distribučná

Matej Krušpán

REZOLV ENERGY

Tomáš Siskovič

AK Poláček & Partners

Ivan Trup

moderátor

Partneri virtuálnej a prezenčnej  konferencie

Odborný garant
Mediálny partner
Generálny partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner

Povedali po podujatí

Chcem Vám poďakovať za zorganizovanie tejto konferencie a možnosť pripojiť sa aj online. Chápem, že v tejto dobe je to nesmierne náročné, aj čo sa týka motivácie a výsledkov z podobných akcií. Za mňa to bolo veľmi profesionálne, prezentácie boli zaujímavé a k aktuálnym témam. Odovzdajte poďakovanie aj kolegom, ktorí prezentovali. Pre mňa bola top prezentácia od SEPSu. Prajem všetko dobre a verím, že nabudúce už to dáme osobne.
Gabriela ŠimekováVedúci tímu zákazníckych IT riešení, Západoslovenská distribučná
Ďakujem pekne pán Šupšák, skvelá konferencia, profesionálne pripravená s odbornou diskusiou.
Marián SmikPredseda Slovenskej Batériovej Aliancie

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů