Ochrana osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation , v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov. Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

(Všeobecná časť) – Digit, s.r.o.

Prichádza zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation , v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

Digit, s.r.o., so sídlom Bratislavská 18, 90021 Svätý Jur, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 18979/B (ďalej len „ Digit“) je prevádzkovateľom portálu efocus.sk a eventovou spoločnosťou.

Digit spracúva Vaše osobné údaje najmä v súvislosti s nižšie uvedenými aktivitami:

• Prevádzkovanie portálu efocus.sk

• organizovanie podujatí, konferencií, prednášok, školení, eventov pod obchodným názvom „efocus konferencie“; (ďalej len „Služby“)

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať

a. prostredníctvom emailovej adresy efocus@efocus.sk alebo

b. prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese DIGIT, s.r.o., Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur

Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Naším cieľom je poskytovať vám dôveryhodný, odborný a aktuálny obsah na internetovom portáli efocus.sk a informácie s vysokou pridanou hodnotou v rámci konferencií a seminárov (pod obchodným názvom efocus konferencie), ktoré organizujeme. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitné služby.

Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu, teda informovania odbornej verejnosti o pripravovaných podujatiach.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Ak dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje účastníkov konferencií spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Ak ste udelili našej spoločnosti súhlas s tým, aby sme Vás informovali o pripravovaných podujatiach našej spoločnosti a ako aj našich zmluvných partnerov, Vaše osobné údaje spracúvame za vyššie uvedeným účelom až do odvolania Vášho súhlasu.

Aké máte práva?

Ako dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

i. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,

ii. na prístup k Vašim osobným údajom,

iii. na opravu Vašich osobných údajov,

iv. na výmaz Vašich osobných údajov,

v. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

vi. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,

vii. na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,

viii. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,

ix. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a

x. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na efocus@efocus.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: Digit, s.r.o., so sídlom Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur.

Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách odborných podujatí Digit a tretích strán (zmluvných partnerov Digit), prípadne iný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu efocus@efocus.sk, alebo prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese Digit, s.r.o., so sídlom Bratislavská 18, 90021 Svätý Jur. Súhlas so zasielaním aktuálnych ponúk môžete odvolať aj prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť.

Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť uchováva Vami poskytnuté údaje na účely poskytovania Služby v zabezpečenej databáze. Tieto dáta sú chránené pomocou moderných šifrovacích technológií, pričom naša spoločnosť podnikla všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Chceme Vás upozorniť, že naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k profilu jednotlivých používateľov Služby a/alebo k ich účtom.

Ochrana osobných údajov pri poskytovaní vybraných služieb

(Osobitná časť)

Transparentné a zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov si vyžaduje osobitný prístup s ohľadom na jednotlivé Služby poskytované našou spoločnosťou. V nadväznosti na všeobecnú časť tohto poučenia, ktorá platí pri všetkých účeloch spracúvania (vrátane nižšie uvedených) sme sa rozhodli Vás podrobnejšie poučiť z dôvodu osobitosti spracúvania osobných údajov pre nasledovné účely.

Zásady spracúvania osobných údajov – eventy

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom organizovania podujatí, konferencií, prednášok, školení, eventov (ďalej len „Služba eventy“) počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania Vás s pripravovanými odbornými podujatiami typu konferencie, semináre, eventy Digit (pod obchodným názvom efocus konferencie), prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým emailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

1. meno a priezvisko,

2. adresa,

3. telefón,

4. email,

5. pracovaná pozícia,

6. platobné údaje

7. identifikácia zamestnávateľa, a pod.

Ak s nami uzatvára zmluvu na poskytovanie Služby eventy Váš zamestnávateľ, Vaše osobné údaje nám v rozsahu uvedenom vyššie poskytuje Váš zamestnávateľ.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

A. Plnenie zmluvy

Poskytovanie Služby eventy predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou (resp. Vašim zamestnávateľom a našou spoločnosťou), na základe ktorého máte možnosť využívať Služby eventy poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

B. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

C. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby eventy.

D. Súhlasy

Udelením súhlasu v registračnom formulári alebo v priebehu užívania Služby eventy poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách služieb Digit, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby eventy (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych pripravovaných podujatiach Digit, ako aj komerčných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby eventy a ďalších našich povinností našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).