Prezenčná a virtuálna konferencia 

Právo v IT a v kybernetickom priestore

| www.efocus.eu/itpravo24 

prezenčne  & virtuálne

hotel Vienna House, Galvaniho 28, Bratislava

4.4.2024 / 08:30 - 17:00

Dátum konania

0
Prednášok
0
Expertov
0
+
Účastníkov

Program

Prečo sa zúčastniť konferencie

Tohtoročná konferencia IT právo bude venovaná kľúčovým témam, kporé sa týkajú informačného a kybernetického priestoru. V prvom bloku sa zameriame na ochranu dát a súkromia z pohľadu najnovšej európskej legislatívy a jej transpozície do nášho právneho poriadku. Reč bude o najnovších smerniciach a nariadeniach EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov a súkromia. Diskutovať sa bude o nových smerniciach, ktoré ovplyvnia poskytovanie digitálnych služieb a obsahu v EÚ.  Právni experti sa zamerajú na najlepšie postupy pri vyjednávaní softvérových zmlúv. Identifikácia a minimalizácia rizík pri uzatváraní softvérových dohôd bude ďalšou z hlavných tém. Konferencia tiež preskúma právne aspekty spojené s používaním umelej inteligencie. V bloku IT právo v kybernetickom priestore zhodnotíme nové legislatívne opatrenia týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti v roku 2024. Diskutovať sa bude aj o rizikách spojených s dodávateľským reťazcom a ich právnych aspektoch. A taktiež sa zameria na právne opatrenia pri porušení práv duševného vlastníctva online.

08:30 - 08:40 Úvodné slovo

Blok I  Ochrana dát a súkromia & softvérové zmluvy

08:40 - 09:25 Nová generácia predpisov EÚ na ochranu dát, súkromia a ľudí

Jakub Berthoty, advokát, AK Dagital Legal

Prehľad vybraných právnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú ochrany dát, súkromia a ľudí, s ktorými sa budeme musieť zaoberať. Nová generácia predpisov nadväzuje na existujúci základ v podobe GDPR, ePrivacy, eCommerce, PSI a NIS, ale vyznať sa v nich vyžaduje istú dávku sebazaprenia. Ktoré predpisy budú pre nás najviac relevantné na Slovensku? A vyžadujú vôbec nejakú prípravu? Čo znamenajú pre adresátov noriem a čo znamenajú pre štát? Stíhame to? Týmito otázkami sa vás pokúsim previesť bez zbytočného právneho balastu

09:30 - 10:00 Elektronické podpisy a využitie el. dokumentov v prípadných súdnych sporoch

Jiří Císek, advokát, AK CISEK

Od účinností nařízení eIDAS se soudy ještě zdaleka nevypořádaly se správnou aplikací el. dokumentů v soudních řízeních. V České republice se teprve nedávno začala objevovat relevantní judikatura. Přednášející shrne ty nejdůležitější a nejnovější judikáty a jejich dopady pro praxi využití el. dokumentů v soudních řízeních a dokazování.

10:05 - 10:35  Vyjednávanie softvérových zmlúv (ustanovenia výhodné pre objednávateľa/dodávateľa)

Peter Jendreják, advokát, BCH Advokáti Chlipala

V prezentácii sa zameriame na základné ustanovenia v softvérových zmluvách a na ich vyjednávanie, či už ide o dodanie/zhotovenie softvéru, alebo servisné zmluvy. Prejdeme si, aké znenie ustanovení je výhodné pre objednávateľa a aké pre dodávateľa. Zameriame sa na konkrétne stratégie vyjednávania a znenia doplnení ustanovení na oslabenie pozície druhej stany. Konkrétne sa budeme venovať vyjednávaniu vo všeobecnosti, a to najmä v nadväznosti na nasledovné ustanovenia zmlúv: vymedzenie predmetu plnenia, súčinnosť objednávateľa, akceptácia predmetu plnenia, záruka, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty, práva duševného vlastníctva, práva k zdrojovým kódom, mlčanlivosť, kontinuita činnosti v prípade núdzových udalostí, exit plán – zmena dodávateľa). Súčasťou budú aj praktické ukážky zmluvných textov, resp. ich doplnenia na účely oslabenia pozície druhej zmluvnej strany.

10:35 - 11:00 Prestávka

11:00 - 11:30 Riziká v softvérových zmluvách

Zuzana Motúzová,  partner, AK Motúzová & Lacko

Najväčším rizikom IT zmlúv je ich technická nepresnosť a slabý dôraz na detaily. Aké riziká obsahujú Vaše existujúce či pripravované hashtagtech zmluvy? Čo sú najčastejšie redflags a kedy je ohrozený Váš zisk? V prednáške sa pozrieme na to, ako môže zdanlivo jasná dohoda pokaziť dlhoročný vývoj produktu. Povieme si, ako jasne dohodnúť parametre IT zmluvy tak, aby ich výsledkom bol úspešný produkt.

11:35 - 12:05 Vybrané procesné aspekty uplatňovania nárokov zo vzťahov k IT v súdnom konaní

Michal Bouška, advokát, AK Bird & Bird

Príspevok je zameraný na praktické otázky a osobitosti uplatňovania nárokov z IT zmlúv, ako aj z porušenia práv k SW riešeniam, v súdnom konaní. Dôraz bude kladený nielen na relevantnú judikatúru v tejto oblasti, ale aj na odporúčania vo vzťahu k nastaveniu zmluvnej dokumentácie, a postupu pri realizácii IT projektov tak, aby si účastník týchto vzťahov zabezpečil pre prípadný súdny spor čo najlepšiu pozíciu.

Blok II  Právo v kybernetickom priestore

12:10 - 12:40 Umelá inteligencia a právo

Miroslav Chlipala, riadiaci partner a advokát, BCH Advokáti Chlipala

Právna regulácia umelej inteligencie v EÚ je realitou. Cieľom príspevku je priblížiť podstatu európskej právnej úpravy regulácie systémov umelej inteligencie. Dozviete sa aká časť umelej inteligencie bude regulovaná. Dozviete sa, čo je cieľom regulácie. Dozviete sa  akým spôsobom a akými právnymi nástrojmi budú systémy umelej inteligencie regulované. Návrh právneho režimu pre mimozmluvnú zodpovednosť za škodu spôsobenú umelou inteligenciou bude predmetom druhej časti príspevku. V poslednej časti príspevku sa dozviete o niektorých špecifickým problémoch, ktoré prináša aplikácia tzv. veľkých jazykových modelov reprezentovaných najmä službou ChatGPT alebo službou Bard of Googlu.

12:40 - 13:30 Obedňajšia prestávka

13:30 - 14:00 Technická normalizácia v umelej inteligencii: Smerovanie a výzvy v európskom a globálnom kontexte

Michal Rampášek, advokát, AK PETERKA & PARTNERS
Príspevok sa zaoberá vývojom a implementáciou technických noriem v oblasti umelej inteligencie (AI) z hľadiska európskeho a globálneho kontextu. S dôrazom na rastúcu potrebu normalizácie v reakcii na náhle zvýšenie počtu právnych predpisov a regulácií týkajúcich sa AI vo svete, príspevok ponúka pohľad na súčasný stav technických noriem a ich vývoj, s osobitným zreteľom na prácu normalizačných organizácií ISO/IEC a CEN/CENELEC. Príspevok identifikuje kľúčové oblasti normalizácie a výzvy spojené s riadením rizík, kvalitou dát, bezpečnosťou a výkonom AI systémov.

14:05 -14:35 Vývoj a implementácia AI z pohľadu GDPR

Damián Palašta, advokátsky koncipent,  AK SIGNUM legal

CIieľom je objasniť prienik technológií umelej inteligencie (AI) a regulačných požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Venovať sa budeme základným aspektom toho, ako sa systémy AI fungujú, ako sa vyvíjajú a implementujú so zameraním na zabezpečenie súladu s GDPR. Kľúčové časti zahŕňajú pochopenie významu GDPR pre AI – základné pochopenie AI a posúdenie vplyvu na ochranu údajov pri projektoch AI.

14:40 - 15:10 Kybernetická bezpečnosť 2024 – prehľad kľúčových legislatívnych aktov 

Katarína Ondrovičová, advokátka, AK Bird & Bird

Rok 2024 predstavuje v oblasti kybernetickej bezpečnosti významné obdobie pre implementáciu kľúčových legislatívnych aktov, ktoré budú mať rozsiahle dopady na rôzne sektory. V príspevku sa dozviete, ako NIS 2 smernica, Smernica o odolnosti kritických subjektov a Nariadenie DORA posilnia kybernetickú bezpečnosť a odolnosť v kritických sektoroch a zameriame sa na prehľad kľúčovej právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti.

15:15 - 15:45 Právomoc súdov pri porušovaní práv duševného vlastníctva na internete

Tomáš Klinka, partner,  AK SIGNUM legal

Ruský fotograf žaluje slovenskú firmu o náhradu škody za neoprávnené použitie fotografie na jej FB fanpage a to na nemeckom súde podľa nemeckého práva. Úspešne. Poľský majiteľ EUTM žaluje slovenskú firmu o náhradu škody za neoprávnené použitie EUTM na jej webstránke a to tiež na nemeckom súde podľa nemeckého práva. Tiež úspešne. Aj to je realita globalizovaného online sveta. Ten doslova stiera hranice v súdnych sporoch, nemilosrdne vytrháva nevedomého porušovateľa z pohodlia domácej jurisdikcie a poženie ho pred obávaný, zrejme najviac „pro-IP“ zo všetkých súdov sveta, pred súd nemecký. Táto schéma funguje aj ako obchodný model viacerých poskytovateľov „IPEaaS“, teda „IP Enforcement as a Service“. Aké sú právne základy tohto modelu? Je spravodlivý? Aké sú možnosti obrany? A čo prevencia? Aj o tom bude príspevok Tomáša Klinku na záver konferencie.

15:45 - 16:00 Ukončenie konferencie


Partneri  konferencie

Partner
Partner
Partner

Atmosféra na našich podujatiach - virtuálne konferenčné štúdio

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů