Martin Pitorák

riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR

Mgr. Martin Pitorák pôsobí ako riaditeľ odboru palív a energetiky na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Venuje sa otázkam energetickej bezpečnosti, legislatíve v oblasti trhu s plynom, trhu s elektrinou, oblasti teplárenstva a biopalív. V predošlých rokoch pôsobil ako atašé pre energetiku na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave.