Prezenčná a virtuálna konferencia 

Zmluvy a zmluvné vzťahy v digitálnom svete

| www.efocus.eu/itpravo23 

8.3.2023 / 09:00 - 16:00

Dátum konania

0
Prednášok
0
Expertov
0
+
Účastníkov

Program

Prečo sa zúčastniť konferencie

Tohtoročná konferencia IT právo bude venovaná zmluvám a znmluvným vzťahom v digitálnom svete. Práve digitalizácia a virtuálny priestor zdynamizovali aj právne prostredie a zvyšili nároky na právne povedomie tak podnikateľov ako aj občanov. Digitálny obsah a digitálne služby sú už každodennou samozrejmosťou. Ako ich prijímať, aby sme boli v súlade s autorskými právami, ale aj vyvarovali sa potenciálnymi rizikám, ktoré so sebou prinášajú - o tom je úvodný blok konferencie. Vzrástol aj rozsah činnosti, ktoré sú podmieňované korektnými zmluvnými vzťahmi, a to či už ide o licencie na dodávaný softvér, samotný vývoj IT systémov, ale aj potrbné poznať aj rozhodovaciu prax príslušných úradov štátnej správy ako aj súdov. Túto stále aktuálny problematiku rozoberie druhý blok podujatia. A v neposlednom rade je tu stále aktuálny téma GDPR, ktorá sa naďalej vyvíja a prináša nové aktualizácie.

09:00 - 09:10 Úvodné slovo

Blok I  Digitálny obsah a digitálne služby

09:10 - 09:50 Floating Smernice DCD: Nové európské pravidlá poskytovania digitálneho obsahu a služieb

Jiří Císek, advokát, AK CISEK

Smernica DCD zaviedla nové pravidlá poskytovania digitálneho obsahu v Europskej únii. Ta sa týka nielen jednorázových plnení, ale tiež dlhodobých služieb ako napríklad SaaS. Prezentácia prevedie nejdôležitejšímí zmenami pre IT sektor. Napríklad rozšírením zodpovednosti poskytovateľov za vady a novými pravidlami pre vydávanie updejtov  a upgrejdov softvéru.

09:50 - 10:30 Kde sú hranice regulácie audiovizuálneho obsahu na internete? (SK transpozícia revidovanej smernice 2010/13/EU o audiovizuálnych mediálnych službách)

Tomáš Klinka,  právnik a špecialista na duševné vlastníctvo, AK Bukovinský & Chlipala

Stále nový zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách skrýva vo svojich takmer 250 paragrafoch nejedno prekvapenie. Pozornosť by mali zbystriť všetci vlogeri, youtuberi, influenceri a dokonca aj aktívni užívatelia platforiem na zdieľanie videí. Možno o tom ani neviete a už ste v hľadáčiku regulátora, Rady pre mediálne služby. Je tu však viacero zásadných právnych otázok. Kto v skutočnosti poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, angl. „video-on-demand“, „VOD“, „on-demand AVMS“? Na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť? Kto podlieha autorizácií zo strany regulátora? Aké povinnosti sú s tým spojené? Ochutnávka niektorých odpovedí je naznačená tu:  https://www.bch.sk/blog/registr%C3%A1cia-kan%C3%A1lov-na-youtube-pozor-chybn%C3%A1-transpoz%C3%ADcia-v-z%C3%A1kone

10:30 - 10:50 Prestávka

Blok II  Zmluvy a zmluvné vzťahy

10:50 - 11:25 Licenčná zmluva na softvér v režime slovenského práva

Miroslav Chlipala, advokát, odborník na IT právo, AK Bukovinský & Chlipala

Autorsko-právne aspekty počítačových programov, softvéru a krabicového softvéru sú dôležité východisko pre správne uchopenie zmluvných vzťahov alebo pre správne nastavenie procesov verejného obstarávania . Aký je vzťah medzi týmito kategóriami z právneho pohľadu? Ako správne nastaviť licenčnú zmluvu pre softvér? Je výhradnosť licencie  to isté ako neobmedzený rozsah licencie? Aký je vzťah medzi licenčnou zmluvou a licenciou? V mojom príspevku budem vysvetľovať a argumentovať ako má právnik vnímať a chápať autorské právo v IT.

11:25 - 12:05  Vendor Lock-In v zmluvách na dodávku IT – súčasná rozhodovacia prax ÚVO a súdov

Milan Žoldoš, advokát a špecialista na verejné obstarávania, AK Bukovinský & Chlipala

Situácia Vendor Lock In obmedzuje obstarávateľa pri výbere dodávateľa IT služieb z dôvodu existencie výhradných práv duševného vlastníctva existujúceho „starého“ dodávateľa. Situácia Vendlor Lock In (VLI) však automaticky nie je vždy protiprávna. Seminár bude zameraný na identifikáciu riešení a nástrojov, akými je možné „prelomiť“ VLI. V rámci seminára bude prezentovaná aj aktuálna rozhodovacia prax ÚVO, českých orgánov a súdnych rozhodnutí týkajúcich sa VLI.

12:05 - 12:45  Zmluva o agilom vyvoji softvéru

Katarina Ondrovičová, advokátka, AK Bird & Bird

Mnohí právnici poznajú zmluvy na vývoj softvéru tradičným (waterfall) spôsobom a spoločnosti majú obvykle svoje štandardizované zmluvy nastavené práve na tradičný vývoj. Agilný vývoj sa odlišuje od tradičného (waterfall), prináša mnohé výhody a aj slovenské spoločnosti ho využívajú čoraz častejšie. Použitie agilnej metodológie vývoja znamená, že aj zmluvné podmienky by sa mali odlišovať od podmienok uvedených v „tradičných“ zmluvách. V príspevku si povieme v čom sa zmluva o agilnom vývoji bude odlišovať od zmluvy na SW vývoj tradičným spôsobom, čo by mala obsahovať a aké riziká by strany mali zohľadniť.

12:45 - 13:35 Obedňajšia prestávka

Blok III GDPR & ePrivacy

13:35 - 14:15  Marketingový súhlas v roku 2023 (GDPR a ePrivacy)

Jakub Berthoty, advokát, AK Dagital

Príspevok zodpovie základné otázky, ktoré zaujímajú každé oddelenie marketingu ako aj právne oddelenie. Na čo všetko súhlas potrebujete a na čo nie? Ako funguje oprávnený záujem pri marketingu a ako sa posudzuje formou balančných testov? Ktoré marketingové kampane prejdú oprávneným záujmom a ktoré nie? Ako spravovať súhlasy? Môžeme cieliť reklamu na sociálnych sieťach bez súhlasu? Aký je vzťah medzi reguláciou GDPR a ePrivacy vo vzťahu k marketingu?

14:15 - 14:50 Pracovná zmluva a osobný dotazník zamestnanca z pohľadu GDPR

Peter Komínek, advokát a špecialista na GDPR, AK Bukovinský & Chlipala

Príklad zamestnávateľa nespracúvajúceho osobné údaje zamestnancov neexistuje. Napriek tomu, že znenie GDPR poznáme od roku 2016, jeho uplatňovanie v praxi je stále v mnohých aspektoch pracovnoprávnych vzťahov zo strany zamestnávateľa nedôsledné a rozporné. Stále existujú pracovné zmluvy, obsah ktorých je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov a povinnosťami zamestnávateľa podľa GDPR. Aké všetky nástrahy a porušenia GDPR „skrýva“ osobný dotazník zamestnanca u zamestnávateľa? Rozhodne je ich stále dosť. Otázkami súladu obsahu pracovnej zmluvy s požiadavkami GDPR a otázkami zákonného spracúvania osobných údajov zamestnanca v osobnom spise zamestnanca sa práve budem v zaoberať v mojom príspevku.

14:50 -15:30 O (r)evolúcii, ktorú prinesie nová smernica NIS2

Štefan Pilár právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti, AK Bukovinský & Chlipala

Dňa 14. decembra 2022 bola v úradnom vestníku EÚ zverejnená nová Smernice NIS II, ktorá nahrádua pôvodnú Smernicu NIS. Dva základné dôvody vzniku Smernice NIS II sú nasledovné: (i) nízka úroveň kybernetickej odolnosti podnikov pôsobiacich v EÚ, (ii) nekonzistentná odolnosť medzi členskými štátmi, nízka úroveň spoločného situačného povedomia a chýbajúca spoločná schopnosť reakcie na krízové situácie. Čo sa v mojom vystúpení dozviete? Či bude Smernica NIS II priamo uplatniteľná na území Slovenskej republiky. Koho sa Smernica NIS II týka. O novej kategorizácii povinných osôb. O bezpečnostných požiadavkách Smernice NIS II. O budúcich zmenách zákona o kybernetickej bezpečnosti. A prečo sa Smernicou NIS II zaoberať už teraz.

Atmosféra na našich podujatiach - virtuálne konferenčné štúdio

Partneri  konferencie

Partner
Partner
Partner

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů