Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia smart metering/smart grid (13. ročník)

Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia

virtuálne | www.efocus.eu/energetika23

3. 5. 2023 / 09:00 - 16:00

Dátum konania

Programové okruhy

Čo sa dozviete: Nekončiacou zásadnou témou v Európe, ako ja na Slovensku, je energetická kríza a neistota na trhoch s energetickými surovinami. Vzhľadom na obavy o energetickú bezpečnosť a vysoké ceny palív, ktoré zásadne vplývajú na doteraz stabilný energetický mix, štáty prijali opatrenia pre zmiernenie dopadov na priemysel aj obyvateľov. Veľkoobchodné ceny elektriny a plynu síce klesli, ale poukazujú na vysokú volatilitu s výraznou hrozbou opätovného prudkého nárastu, čo vplýva na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.Je na mieste zaoberať sa otázkou, ako by mali členské štáty EÚ reagovať a preskúmať vhodné scenáre a modely energetických systémov na zachovanie energetickej bezpečnosti a stability na trhu s energiami.Zmena spôsobu doterajšieho fungovania trhu je nevyhnutná. Otázkou však je nielen to, ako vplýva neistota na kľúčových hráčov a odberateľov, ale tiež ako zmeny legislatívy – najmä nové vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a s plynom - reflektujú súčasné požiadavky trhu. Nové činnosti môžu pomôcť pri zabezpečení dostatočného objemu podporných služieb, seminár sa preto bude zaoberať aj tým, ako prevádzkovatelia sústav plánujú využívať tieto nové aktivity a ako sa plánuje posúvať vpred pripájanie a rozvoj OZE. Dôležitou témou bude aj zdieľanie praktických skúseností s agregáciou flexibility v susedných krajinách a odporúčania pre Slovensko.

09:10 - 09:50 Regulačné poučenia z energetickej krízy a hlavné zmeny v pravidlách trhu s elektrinou a s plynom

Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

* Aké možnosti majú regulačné úrady pre zmiernenie dopadov krízy a turbulentného vývoja , aby zároveň nedeformovali vnútorný trh?
* Ktoré svoje právomoci úrad využil a sú potrebné úpravy v jeho kompetenciách?
* Aké hlavné zmeny prinášajú nové vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a s plynom pre jeho účastníkov a v čom sú hlavné benefity pre odberateľov?
* Aké nové činnosti sa zavádzajú a odkedy je možné očakávať ich rozvoj na trhu?
* Ako úrad vníma snahy EÚ o revízie smernice o vnútornom trhu s elektrinou a smernice o podpore OZE?

09:50 - 12:00 Panelová diskusia expertov: Zhodnotenie opatrení na zmiernenie energetickej krízy, pripájanie OZE a zapojenie agregácie a flexibility

Moderátor panelu: Ľubica Ragulová,  senior konzultant, poradenská spoločnosť EY

Okruhy panelovej diskusie: 

*  Aké opatrenia plánuje Slovensko realizovať v kontexte európskej snahy o zníženie závislosti na fosílnych palivách (výrazný nárast podielu OZE, zelené PPAs, úspory energie a zníženie zaťaženia v čase špičky,...)? Kedy sa pripravujú zmeny zo strany Ministerstva hospodárstva a  prevádzkovateľov sústav? 

* Aký dopad bude mať vyššia penetrácia OZE na stabilitu sústavy a aké opatrenia napomôžu aktívne posúvať vpred rozvoj a inštaláciu OZE na úrovni sústavy a na úrovni samospotreby?

*  Aké sú možnosti účastníkov trhu s elektrinou na zapojenie do nových činností po rozsiahlej zmene pravidiel prijatých Úradom pre reguláciu sieťových odvetví?

* Plánuje sa vo väčšej miere využívať možnosti digitalizácie, big data a nových technológií pre rozvoj sústavy?

* Aké sú prvé skúsenosti s agregáciou flexibility v susedných sústavách či v regióne a aké plynú odporúčania pre prax na Slovensku?

  • Panelisti:

09:50 - 10:05 Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR. Energetická bezpečnosť a perspektívy dizajnu trhu s elektrinou. Zhodnotenie krízových opatrení prijatých v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky na strane EÚ počas roka 2022 a ich príspevku k diverzifikácii dodávok a energetickej bezpečnosti. Možné perspektívy pre dizajn trhu s elektrinou, predovšetkým v súvislosti s návrhmi Európskej komisie predloženými v polovici marca 2023. Kľúčové elementy navrhovaných úprav dizajnu trhu s elektrinou a možný časový rámec pre ich uplatnenie.

10:05 - 10:20 Marek Tomeš, projektový manažér, ZSE Energia. Vnímanie flexibility na trhu z pohľadu dodávateľa.  * Energetická kríza, rozvoj decentrálnej výroby a jej výkup, *Dodávateľ vs. nové možnosti trhu – agregácia, zdieľanie elektriny a energetické spoločenstvá, * Rola dodávateľa v službách flexibility, * Vzťah úložísk elektriny k decentrálnym zdrojom a flexibilite

10:20 - 10:35 Miroslav Šipošvedúci odboru Právo a regulačný manažment, Východoslovenská distribučná. Zmeny v energetickej legislatíve a na energetickom trhu z pohľadu PDS.  Dopady energetickej krízy na PDS: konkrétne skúsenosti s inštitútom dodávky poslednej inštancie, nárast ceny elektriny potrebnej na krytie strát v distribučnej sústave, * participácia PDS pri podpore pripájania OZE, * participácia PDS pri tvorbe novej energetickej legislatívy.

10:35 - 10:50 Petr Klimeš, nákupca energie, E.ON ČR. Skúsenosti E.ON s agregaciou flexibility v ČR. Predstavenie trhu s flexibilitou v ČR, legislativa a regulace, * aktivity E.ON, E.ON na trhu flexibility, podporných služieb a skúsenosti s agregáciou, * výhľady do budúcnosti, kam smeruje trh, aké výzvy má pred sebou E.ON.

10:50 - 11:10 Prestávka

11:10 - 12:00 Panelová diskusia

Martin Pitorák

Ministerstvo hospodárstva SR

Marek Tomeš

ZSE Energia

Miroslav Šipoš

Východoslovenská distribučná

Petr Klimeš

E.ON ČR

12:00 - 12:50 OBED

12:50 - 14:50 Aktívny zákazník, podporné služby & flexibilita

12:50 - 14:50 Technologické prezentácie a panelová diskusia expertov

Moderátor panelu: Michal Jesenič, moderátor, Energoklub

12:50 - 13:05 Ivan Trup, MicroStep Invest. Aktívny zákazník nevyrieši všetko. Kto by mal mať záujem stať sa aktívny zákazník? Je rola aktívneho zákazníka vhodná aj pre domácnosti? Rast cien energií pre koncových užívateľov nás núti zamyslieť sa nad postavením aktívneho zákazníka v aktuálnom modeli trhu s energiami. Prezentácia nás prevedie viacerými scenármi na ktorých sa dá prezentovať vhodnosť aj nevhodnosť role aktívneho zákazníka. 

13:05 - 13:20 Ján Pauliny, IPESOFT. Podporne služby a riadenie odchýlky - stav a výzvy. Podporné služby: Situácia na trhu s podpornými službami, ako na tento stav reaguju jestvujúci hráči resp. budúce investície? Dnešné možnosti k realizácii agregovaných blokov pre PpS. Aké sú očakávania v tomto segmente trhu po jeho otvorení cez MARI /PICASSO? Riadenie odchýlky/protiodchýlky: Ako ovplyvňuje využívanie automatických regulátorov u viacerých subjektov dnešnú situáciu v systémovej odchýlke? Sú používané predikčné modely schopné zohľadňovať svojich "konkurentov"?

13:20 - 13:35 Robert Maier, analytik, Sféra. Flexibilita na organizovaných trhoch. Nový model trhu umožní aj menším zdrojom flexibility, aby sa zapojili do veľkoobchodu buď priamo, alebo prostredníctvom nových hráčov (agregátor flexibility, energetické spoločenstvo). Plánovanie a aktivácie flexibility sa bude zameriavať viac na vnútrodenné procesy. Je organizovaný trh pripravený na tieto nové obchodné aktivity? Aký sa očakáva jeho ďalší rozvoj?

13:40 - 14:40 Panelová diskusia expertov

15:00 Ukončenie konferencie

Ivan Trup

obchodno-technický riaditeľ Microstep Invest

Ján Pauliny

Head of Sales, IPESOFT

Robert Maier

analytik, SFÉRA

Michal Jesenič

moderátor, Energoklub

Partneri virtuálnej a prezenčnej  konferencie

Odborný garant
Generálny partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner

Povedali po podujatí

Chcem Vám poďakovať za zorganizovanie tejto konferencie a možnosť pripojiť sa aj online. Chápem, že v tejto dobe je to nesmierne náročné, aj čo sa týka motivácie a výsledkov z podobných akcií. Za mňa to bolo veľmi profesionálne, prezentácie boli zaujímavé a k aktuálnym témam. Odovzdajte poďakovanie aj kolegom, ktorí prezentovali. Pre mňa bola top prezentácia od SEPSu. Prajem všetko dobre a verím, že nabudúce už to dáme osobne.
Gabriela ŠimekováVedúci tímu zákazníckych IT riešení, Západoslovenská distribučná
Ďakujem pekne pán Šupšák, skvelá konferencia, profesionálne pripravená s odbornou diskusiou.
Marián SmikPredseda Slovenskej Batériovej Aliancie

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů