Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia smart metering/smart grid (14. ročník)

Digitalizácia trhu s (obnoviteľnou) energiou

virtuálne | www.efocus.eu/energetika-digi

virtuálne & prezenčne

22. 11. 2023 / 09:00 - 15:30

Dátum konania

Programové okruhy

Čo sa dozviete: Klesajúce dodávky plynu z Ruska spôsobili vážne narušenie európskych energetických trhov. Európska komisia od roku 2022 priebežne prijíma opatrenia v snahe udržať stabilitu na trhu a ochranu najslabších priemyselných odvetví a spotrebiteľov. Je však dôležité pozerať sa ďalej do budúcna za súčasnú krízu; zhodnotiť, ako by sme mohli urýchliť implementáciu REPowerEU so zvýšeným cieľom 45%-ného podielu obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030. K tomuto cieľu spolu so znížením dopadu ich volatilnej výroby má prispieť výzva MH SR na podporu kombinovaných investícií do OZE v spojení s batériovými úložiskami. 

Rada ministrov Európskej únie sa zároveň dohodla na reforme európskeho trhu s elektrinou. Inštalácie obnoviteľných zdrojov budú v menšej miere podporované dotáciami, investori sa viac zameriavajú na zabezpečenie návratnosti prostredníctvom Power Purchase Agreements a Contracts for Difference, ktorých správne nastavenie môže priniesť benefity aj pre odberateľov a dodávateľov na trhu. Kde sú najväčšie riziká a ktoré príklady najlepšej praxe sa dajú uplatniť na Slovensku? 

Pre umožnenie vyššej penetrácie OZE pri súbežnom zachovaní stability sústavy je nevyhnutné využiť aj ďalšie dostupné nástroje: digitalizáciu a efektívny energetický manažment. Aké postupy prináša návrh novej vyhlášky ÚRSO o pripájaní? Je sústava pripravená na mohutnejší rozvoj OZE na Slovensku?

V súvislosti so stále vysokými cenami energií je potrebné nastaviť opatrenia pre odberateľov postihnutých energetickou chudobou, ktorých jednoznačné zadefinovanie prispeje k adresnejším formám cieľovej podpory. Čo sa pripravuje v tejto oblasti? Šetrenie nákladov má tiež priniesť možnosť zdieľať vyrobené prebytky, ako sú nastavené pravidlá pre komunitnú energetiku?

09:10 - 09:40 Digitalizácia energetických trhov - kde sú prínosy pre odberateľov: Pohľad ÚRSO

Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Zavadzanie nových digitálnych technológii by malo vytvárať zmysluplne hodnoty pre odberateľov, ci už sú to domácnosti, inštitúcie alebo firmy.  Nemala by to byt inovácia pre inováciu. Príspevok poukaze na oblasti digitalizácie energetiky s vysokým potenciálom prínosov pre odberateľov a priblíži doležíte aspekty novelizácii vyhlášok URSO zamerane na efektívne fungovanie trhu s elektrinou.

09:40 - 10:55 Odborné prezentácie: Podporí uplatnenie nových činností stabilizáciu cien na trhu a vyšší podiel OZE?

Moderátor panelu: Ľubica Ragulová, senior konzultant, medzinárodná poradenská spoločnosť EY

Odborné prezentácie:

09:40 - 09:55 Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR

09:55 - 10:10 Štefan Dobák, člen Predstavenstva, OKTE

10:10 - 10:25 Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod, Východoslovenská distribučná, a.s.

10:25 - 10:40 Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

10:40 - 10:55 Jana Ambrošovápredsedníčka Združenia dodávateľov energií a výkonnej rady

10:55 - 11:10 Prestávka

11:10 - 12:30 Panelová diskusia

 • Martin Pitorák
 • Štefan Dobák
 • jaroslav Hrušč
 • Ján Karaba
 • Jana Ambrošová
 • Ľubica Ragulová, moderátor

Okruhy panelovej diskusie: 

 • Kam smeruje reforma trhu s elektrinou v EÚ. Je treba čakať na nové nástroje stabilizácie trhu alebo skúsiť pilotné projekty?
  ●     Ako sa mení slovenský trh s energiami pod vplyvom súčasného diania v energetike? Ako môžu nové technológie pomôcť zachovať stabilitu sústavy aj pri stále vyššej penetrácii OZE?
 • ●     Aký dopad má neistota na trhu s energiami na kľúčových hráčov (dodávatelia, SEPS, PDS, OKTE)? Ktoré časti trhu s energiami sú v kontexte súčasného diania najviac ohrozené?
   ●     Ako sa dokážu prispôsobiť PDS a riadenie sústav stúpajúcim nárokom na pripájanie nových OZE zdrojov?
 • ●      Negatívne ceny EE na denných a vnútrodenných trhov - pravidelný jav v budúcnosti alebo fenomén, ktorý pomôžu odstrániť noví účastníci trhu (agregácia, atď)?
 • ●      Aký je potenciál dynamických distribučných taríf na Slovensku?
  ●      Je Slovensko pripravené na výraznejší rozvoj OZE aj v kontexte komunitnej energetiky, ktorá je presadzovaná na európskej úrovni ako jedno z riešení vysokých cien energií?
 • ●      Ako dokáže digitalizácia a energetický manažment pomôcť odberateľom prežiť náročné obdobie vysokých cien energií? Čo je kľúčové pre rozvoj energetického manažmentu zo strany odberateľov (domácnosti, mestá a obce, priemysel)? Ktoré inovácie v energetike môžu v súčasnosti odberateľom pomôcť najviac pri znižovaní účtov za energie?

Martin Pitorák

Ministerstvo hospodárstva SR

Jaroslav Hrušč

Východoslovenská distribučná

Ján Karaba

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

Jana Ambrošová

predsedníčka ZDE

12:30 - 13:30 OBED

13:30 - 15:30 Digitalizácia, agregácia, inteligentné systémy & flexibilita

13:30 - 15:30 Prezentácia riešení a panelová diskusia expertov

Moderátor panelu: Libor Láznička moderátor, nezávislý konzultant

13:30 - 13:45 LIbor Láznička, nezávislý konzultant, Problematika zdieľania elektriny a energetických komunít

13:50 - 14:05  Pavol Ballon, MicroStep Invest. Cenová optimalizácia agregačných blokov. Flexibilita veľkých zdrojov RE v.s. flexibilita domácností, * Technická flexibilita pre SVR, * Obchodná flexibilita pre vnútrodennú optimalizáciu, * Optimalizačný model pre agregovanie flexibility na princípe DSM.

14:10 - 14:25  Rastislav Gaňa, Head Of Software Development & IT Service, IPESOFT. Agregácia - prehľad stavu trhu a praktické skúsenosti. 

14:30 - 14:45 Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, Sféra. Konsolidovaný inteligentný merací systém pre nové energetické služby a ESG. Historické dôvody budovania samostatných riešení pre meranie spotreby elektriny. Konsolidované riešenie od SFÉRA, a.s. – Kedy a prečo má konsolidácia meracích systémov zmysel pre prevádzkovateľov DS aj ostatných účastníkov trhu. Aký dopad má inteligentný merací systém na využitie potenciálu nových energetických služieb v kontexte decentralizovaných sústav a nového systému nefinančného vykazovania (Report ESG). Aký prístup k meraným údajom majú jednotlivý účastníci trhu podľa aktuálnej legislatívy
Pôvodné predpoklady prínosov zo zavádzania IMS a realita.

14:50 - 15:30 Panelová diskusia 

 • Ivan Trup
 • Rastislav Gaňa
 • Peter Chochol
 • Libor Láznička, moderátor

15:30 Ukončenie konferencie

Ivan Trup

obchodno-technický riaditeľ Microstep Invest

Rastislav Gaňa

Head Of Software Development & IT Service, IPESOFT

Peter Chochol

riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA

Partneri virtuálnej a prezenčnej  konferencie

Odborný garant
Generálny partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner

Povedali po podujatí

Chcem Vám poďakovať za zorganizovanie tejto konferencie a možnosť pripojiť sa aj online. Chápem, že v tejto dobe je to nesmierne náročné, aj čo sa týka motivácie a výsledkov z podobných akcií. Za mňa to bolo veľmi profesionálne, prezentácie boli zaujímavé a k aktuálnym témam. Odovzdajte poďakovanie aj kolegom, ktorí prezentovali. Pre mňa bola top prezentácia od SEPSu. Prajem všetko dobre a verím, že nabudúce už to dáme osobne.
Gabriela ŠimekováVedúci tímu zákazníckych IT riešení, Západoslovenská distribučná
Ďakujem pekne pán Šupšák, skvelá konferencia, profesionálne pripravená s odbornou diskusiou.
Marián SmikPredseda Slovenskej Batériovej Aliancie

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů