Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia smart metering/smart grid (12. ročník)

Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

virtuálne | www.efocus.eu/energetika

virtuálne & prezenčne

Hotel Color Bratislava

24. 11 2022 / 09:00 - 15:00

Dátum konania

Programové okruhy

Čo sa dozviete: Téma tejto jesene je energetická kríza, konferencia sa ju bude snažiť uchopiť ako výzvu s výrazným potenciálom nových činnosti na trhu s energiami, nakoľko energetické zákony transponujúce New Electricity Market Design sú účinné od 1. októbra. Úrad získal nové právomoci ako podporiť transformáciu elektroenergetiky a sieťoví operátori sú postavení pred výzvu súvisiacu so zvládnutím bezpečnosti prevádzky, čo môže urýchliť absorpciu nových činností ako agregátor v podporných službách a v spojení s technológiou akumulácie pomôcť stabilizovať sústavu v čase špičky. Dokážeme urýchliť dekarbonizáciu a digitalizáciu energetiky pri zachovaní spoľahlivých dodávok a ako môžu prispieť nové postupy či technológie?

09:10 - 09:50 Opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie

Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

*   aké sú plánované opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie (nielen) v kontexte súčasnej krízy - aké zdroje, technológie, účastníkov a spôsoby fungovania trhu chceme/potrebujeme ďalej do budúcna podporovať? Aké regulačné nástroje po rozšírení svojich kompetencií v novom dizajne trhu môže využiť?

*   aké riešenia súčasnej krízy z európskej kuchyne sú pre SR vhodné, aké najhoršie scenáre sa aktuálne zvažujú - ako sa na ne vieme pripraviť?

*  Čo môže podniknúť Úrad voči vysokým cenám energií, akú súčinnosť od energetických hráčov očakáva

09:50 - 12:00 Panelová diskusia expertov

Moderátor panelu: Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej  a juhovýchodnej Európy 

Okruhy panelovej diskusie: 

* Dokáže viac OZE v sústave pomôcť odklonu od závislosti na ruskom plyne? Potrebujeme preto navýšiť investície do rozvoja sústavy?     * Ako pomôže digitalizácia procesov a unifikácia poskytovania dát? Ako vie prispieť Energetické dátové centrum a nové subjekty trhu?
* Aké nové prvky na energetickom trhu majú najväčší zmysel pre slovenskú energetiku?
* Aký je potenciál nových aktivít typu batériové úložiská, energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny na úrovni priemyslu a domácností v kontexte súčasnej situácie? Má štát tieto činnosti aktívnejšie podporovať nejako formou úľav, alebo ich ponechať riešenia mimo centrálnej energetiky?
* EÚ rieši vysoké ceny energií – vytvárajú sa riešenia v oblasti zastropovania cien, oddelenia cien elektriny od cien plynu – je čas na významnú reformu energetického trhu EÚ?

Panelisti:

09:50 - 10:05 Marián Nicz, Ministerstvo hospodárstva SR, Legislatívne postavenie, práva a povinnosti nových účastníkov trhu.

10:05 - 10:20 Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ, OKTE. Energetické dátové centrum – Dizajn trhu s elektrinou. Ministerstvo hospodárstva SR poverilo OKTE, a.s. návrhom implementácie modelu Energetického dátového centra (ďalej ako „EDC“). Návrh vychádza z aktuálneho stavu výmeny údajov a poskytovaných služieb v rámci elektroenergetického trhu a analýzy dopadov na jednotlivých účastníkov trhu. Zámerom projektu je vhodne implementovať najmä požiadavky tzv. Winter Package EÚ v oblasti nového dizajnu trhu s elektrinou integrácie obnoviteľných zdrojov (ďalej ako „OZE“), ktorý ustanovuje nové činnosti a aktérov na elektroenergetickom trhu, pričom viaceré z týchto nových činností nie je možné realizovať a prevádzkovať bez centrálnej úpravy dátových tokov . Novými aktivitami sa rozumie - zdieľanie elektriny z OZE, akumulácia, vznik energetických spoločenstiev, agregácia a poskytovanie flexibility, aktívni odberatelia. Cieľom je vytvorenie a implementácia centrálnej platformy pre výmenu dát, ktorá umožní zjednodušenie a unifikáciu dátových výmen na trhu s elektrinou, zníženie administratívnej záťaže pre existujúcich účastníkov trhu vrátane odberateľov ako aj verejné inštitúcie odstránením duplicitného a viacnásobného poskytovania dát, zavedenie nových dátových tokov, ktoré umožnia pôsobenie nových účastníkov trhu a sprístupnenie dát koncovým odberateľom.

10:20 - 10:35 Martin Kečkeš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, Slovenský plynárenský priemysel. Smerovanie energetiky k uhlikovej neutralite. V spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. hľadáme riešenia ako smerovať celú energetiku k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality. Pričom vnímame potreby jednotlivých sektorov: elektroenergetiky, plynárenstva a teplárenstva. Každý sektor si bude vyžadovať svoje riešenia (pričom náročnejšie výzvy nás čakajú v plynárenstve a teplárenstve), ale aby sa úspešne dekarbonizovali aj tieto sektory, je potrebné vytvoriť inteligentné prepojenia medzi týmito sektormi.

10:35 - 10:50 Ivan Trup, Microstep Invest. Lokálny zdoj áno - ale... Inštitút lokálneho zdroja  zväčšuje možnosti zapojiť sa do denného trhu s energiami.  Aké sú reálne možnosti vstúpiť na energetický trh s lokálnym zdrojom?  Pre koho je lokálny zdroj výhodný?  Každá technológia má svoje hranice a obmedzenia. Povedzme si viac o možnostiach využitia lokálnych zdrojov zvýšiť kapacity distribučných sústav na rozvoj OZE. Lokálny zdroj je nutná súčasť bezpečnej a decentralizovanej energetiky.

10:50 - 11:00 Prestávka

11:00 - 12:00 Panelová diskusia

Marián Nicz

Ministerstvo hospodárstva SR

Martin Kečkeš

Slovenský plynárenský priemysel

Ivan Trup

Microstep Invest

12:00 - 12:50 OBED

12:50 - 14:50 Stratégie - technológie - riešenia optimalizácie spotreby energie. Bezpečnosť energetickej infraštruktúry

12:50 - 14:50 Technologické prezentácie a panelová diskusia expertov

Moderátor panelu: Radovan Potočár, šéfredaktor Energie-portal.sk

12:50 - 13:05 Ivan Trup, MicroStep Invest. Ako bezpečne pristupovať k flexibilite aktívnych zákazníkov. Energetika a ekonomika zažíva turbulentné obdobie. Rast cien energií núti všetkých účastníkov trhu hľadať riešenia znižujúce negatívne dopady inflácie a aj neinflačného rastu cien energií. Hľadáme možnosti ako navýšiť kapacity pre pripájanie OZE. Vieme, že nás čaká nedostatok regulačnej energie. Agregovanie flexibility poskytuje spoločné riešenie pre poskytovanie regulačnej energie a súčasne zvyšovanie kapacity pre pripájanie OZE. Aktívny zákazník už dávno nie je len tarifou blokovaná domácnosť. Aké sú očakávania od riešenia pre zapojenie aktívnych koncových zákazníkov do trhu s budúcou flexibilitou tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť distribúcie elektrickej energie? Pozrime sa na proces poskytovania flexibility z pohľadu aktívneho zákazníka. Nemusíme čakať až na dokonalé riešenie. Pragmatické riešenie pre agregovanie flexibility na nn úrovni vieme vyskladať už dnes

13:05 - 13:20 Tomáš Rajčan, IPESOFT. Decentralizované systémy ako riešenie energetickej krízy ? Áno, ale …  Súčasná energetická kríza nie je spôsobená nefunkčným trhom ale nedostatkom energií. Možným riešením je znižovanie spotreby a výstavba lokálnych zdrojov. Ako takéto decentralizované riešenie ovplyvní stabilitu a cenové hladiny na makro úrovni ? Budeme potrebovať viac flexibility ? Legislatívne a technické podmienky pre poskytovanie flexibility sa postupne kryštalizujú. Má flexibilita a agregovaná flexibilita aj ekonomický biznis case ? Ako pristúpiť k investíciám do flexibility ak nedokážeme presne predpovedať vývoj cien energií ? 

13:20 - 13:35 Libor Láznička, Sféra. Digitalizácia novej energetiky. Aktuálna situácia motivuje koncových odberateľov k energetickej sebestačnosti a k úsporám vlastnej spotreby. Nový model trhu má umožniť aktívnym odberateľom zdieľanie elektriny, združovanie sa v energetických spoločenstvách, alebo poskytovanie flexibility nezávislému agregátorovi. Ako napreduje digitalizácia pre podporu nových aktivít v energetike? Venujeme dostatočnú pozornosť aj kybernetickej bezpečnosti? 

13:35 - 13:50 Juraj Rumanovský, Systems Engineer, Fortinet. Prečo je dôležité zabezpečiť svet OT a aké riešenia môžu pomôcť riešiť tieto výzvy? Priemysel sa nachádza v čase najväčšej digitálnej transformácie. Podniky prechádzajú na najnovšie technológie, adoptujú najnovšie trendy a výrobné postupy. Modernizujú IT siete a interné komunikačné kanály. Myslia však pri tom aj na priemyselné siete? Uvedomujú si súčasné možnosti kybernetických útokov a dokážu správne vyhodnotiť zabezpečenie ich priemyselných liniek a výrobných zariadení?

13:50 - 14:50 Panelová diskusia

Ivan Trup

obchodno-technický riaditeľ Microstep Invest

Tomáš Rajčan

riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT

Libor Láznička

riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA

Juraj Rumanovský

Systems Engineer, Fortinet

Radovan Potočár

moderátor, šéfredaktor Energie-portal.sk

Záznam z prezentácií

Andrej Juris, predseda URSO
Miloš Bikár, riaditeľ, OKTE
Martin Kečkeš, Slovenský plynárenský priemysel
Ivan Trup, Microstep Invest
Marián Nicz, Ministerstvo hospodárstva SR
Ivan Trup, Microstep Invest
Tomáš Rajčan, IPESOFT
Libor Láznička, SFÉRA
Juraj Rumanovský, FORTINET
Blahoslav Němeček, EY

Partneri virtuálnej a prezenčnej  konferencie

Generálny partner
Partner
Generálny partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner

Povedali po podujatí

Chcem Vám poďakovať za zorganizovanie tejto konferencie a možnosť pripojiť sa aj online. Chápem, že v tejto dobe je to nesmierne náročné, aj čo sa týka motivácie a výsledkov z podobných akcií. Za mňa to bolo veľmi profesionálne, prezentácie boli zaujímavé a k aktuálnym témam. Odovzdajte poďakovanie aj kolegom, ktorí prezentovali. Pre mňa bola top prezentácia od SEPSu. Prajem všetko dobre a verím, že nabudúce už to dáme osobne.
Gabriela ŠimekováVedúci tímu zákazníckych IT riešení, Západoslovenská distribučná
Ďakujem pekne pán Šupšák, skvelá konferencia, profesionálne pripravená s odbornou diskusiou.
Marián SmikPredseda Slovenskej Batériovej Aliancie

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů