Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia smart metering/smart grid (12. ročník)

Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

virtuálne | www.efocus.eu/energetika

virtuálne & prezenčne

Hotel Color Bratislava

24. 11 2022 / 09:00 - 15:00

Dátum konania

Programové okruhy

Čo sa dozviete: Téma tejto jesene je energetická kríza, konferencia sa ju bude snažiť uchopiť ako výzvu s výrazným potenciálom nových činnosti na trhu s energiami, nakoľko energetické zákony transponujúce New Electricity Market Design sú účinné od 1. októbra. Úrad získal nové právomoci ako podporiť transformáciu elektroenergetiky a sieťoví operátori sú postavení pred výzvu súvisiacu so zvládnutím bezpečnosti prevádzky, čo môže urýchliť absorpciu nových činností ako agregátor v podporných službách a v spojení s technológiou akumulácie pomôcť stabilizovať sústavu v čase špičky. Dokážeme urýchliť dekarbonizáciu a digitalizáciu energetiky pri zachovaní spoľahlivých dodávok a ako môžu prispieť nové postupy či technológie?

09:10 - 09:50 Opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie

Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

*   aké sú plánované opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie (nielen) v kontexte súčasnej krízy - aké zdroje, technológie, účastníkov a spôsoby fungovania trhu chceme/potrebujeme ďalej do budúcna podporovať? Aké regulačné nástroje po rozšírení svojich kompetencií v novom dizajne trhu môže využiť?

*   aké riešenia súčasnej krízy z európskej kuchyne sú pre SR vhodné, aké najhoršie scenáre sa aktuálne zvažujú - ako sa na ne vieme pripraviť?

*  Čo môže podniknúť Úrad voči vysokým cenám energií, akú súčinnosť od energetických hráčov očakáva

09:50 - 12:00 Panelová diskusia expertov

Moderátor panelu: Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej  a juhovýchodnej Európy 

Okruhy panelovej diskusie: 

* Dokáže viac OZE v sústave pomôcť odklonu od závislosti na ruskom plyne? Potrebujeme preto navýšiť investície do rozvoja sústavy?     * Ako pomôže digitalizácia procesov a unifikácia poskytovania dát? Ako vie prispieť Energetické dátové centrum a nové subjekty trhu?
* Aké nové prvky na energetickom trhu majú najväčší zmysel pre slovenskú energetiku?
* Aký je potenciál nových aktivít typu batériové úložiská, energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny na úrovni priemyslu a domácností v kontexte súčasnej situácie? Má štát tieto činnosti aktívnejšie podporovať nejako formou úľav, alebo ich ponechať riešenia mimo centrálnej energetiky?
* EÚ rieši vysoké ceny energií – vytvárajú sa riešenia v oblasti zastropovania cien, oddelenia cien elektriny od cien plynu – je čas na významnú reformu energetického trhu EÚ?

Panelisti:

09:50 - 10:05 Marián Nicz, Ministerstvo hospodárstva SR, Legislatívne postavenie, práva a povinnosti nových účastníkov trhu.

10:05 - 10:20 Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ, OKTE. Energetické dátové centrum – Dizajn trhu s elektrinou. Ministerstvo hospodárstva SR poverilo OKTE, a.s. návrhom implementácie modelu Energetického dátového centra (ďalej ako „EDC“). Návrh vychádza z aktuálneho stavu výmeny údajov a poskytovaných služieb v rámci elektroenergetického trhu a analýzy dopadov na jednotlivých účastníkov trhu. Zámerom projektu je vhodne implementovať najmä požiadavky tzv. Winter Package EÚ v oblasti nového dizajnu trhu s elektrinou integrácie obnoviteľných zdrojov (ďalej ako „OZE“), ktorý ustanovuje nové činnosti a aktérov na elektroenergetickom trhu, pričom viaceré z týchto nových činností nie je možné realizovať a prevádzkovať bez centrálnej úpravy dátových tokov . Novými aktivitami sa rozumie - zdieľanie elektriny z OZE, akumulácia, vznik energetických spoločenstiev, agregácia a poskytovanie flexibility, aktívni odberatelia. Cieľom je vytvorenie a implementácia centrálnej platformy pre výmenu dát, ktorá umožní zjednodušenie a unifikáciu dátových výmen na trhu s elektrinou, zníženie administratívnej záťaže pre existujúcich účastníkov trhu vrátane odberateľov ako aj verejné inštitúcie odstránením duplicitného a viacnásobného poskytovania dát, zavedenie nových dátových tokov, ktoré umožnia pôsobenie nových účastníkov trhu a sprístupnenie dát koncovým odberateľom.

10:20 - 10:35 Martin Kečkeš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, Slovenský plynárenský priemysel. Smerovanie energetiky k uhlikovej neutralite. V spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. hľadáme riešenia ako smerovať celú energetiku k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality. Pričom vnímame potreby jednotlivých sektorov: elektroenergetiky, plynárenstva a teplárenstva. Každý sektor si bude vyžadovať svoje riešenia (pričom náročnejšie výzvy nás čakajú v plynárenstve a teplárenstve), ale aby sa úspešne dekarbonizovali aj tieto sektory, je potrebné vytvoriť inteligentné prepojenia medzi týmito sektormi.

10:35 - 10:50 Ivan Trup, Microstep Invest. Lokálny zdoj áno - ale... Inštitút lokálneho zdroja  zväčšuje možnosti zapojiť sa do denného trhu s energiami.  Aké sú reálne možnosti vstúpiť na energetický trh s lokálnym zdrojom?  Pre koho je lokálny zdroj výhodný?  Každá technológia má svoje hranice a obmedzenia. Povedzme si viac o možnostiach využitia lokálnych zdrojov zvýšiť kapacity distribučných sústav na rozvoj OZE. Lokálny zdroj je nutná súčasť bezpečnej a decentralizovanej energetiky.

10:50 - 11:00 Prestávka

11:00 - 12:00 Panelová diskusia

Marián Nicz

Ministerstvo hospodárstva SR

Martin Kečkeš

Slovenský plynárenský priemysel

Ivan Trup

Microstep Invest

12:00 - 12:50 OBED

12:50 - 14:50 Stratégie - technológie - riešenia optimalizácie spotreby energie. Bezpečnosť energetickej infraštruktúry

12:50 - 14:50 Technologické prezentácie a panelová diskusia expertov

Moderátor panelu: Radovan Potočár, šéfredaktor Energie-portal.sk

12:50 - 13:05 Ivan Trup, MicroStep Invest. Ako bezpečne pristupovať k flexibilite aktívnych zákazníkov. Energetika a ekonomika zažíva turbulentné obdobie. Rast cien energií núti všetkých účastníkov trhu hľadať riešenia znižujúce negatívne dopady inflácie a aj neinflačného rastu cien energií. Hľadáme možnosti ako navýšiť kapacity pre pripájanie OZE. Vieme, že nás čaká nedostatok regulačnej energie. Agregovanie flexibility poskytuje spoločné riešenie pre poskytovanie regulačnej energie a súčasne zvyšovanie kapacity pre pripájanie OZE. Aktívny zákazník už dávno nie je len tarifou blokovaná domácnosť. Aké sú očakávania od riešenia pre zapojenie aktívnych koncových zákazníkov do trhu s budúcou flexibilitou tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť distribúcie elektrickej energie? Pozrime sa na proces poskytovania flexibility z pohľadu aktívneho zákazníka. Nemusíme čakať až na dokonalé riešenie. Pragmatické riešenie pre agregovanie flexibility na nn úrovni vieme vyskladať už dnes

13:05 - 13:20 Tomáš Rajčan, IPESOFT. Decentralizované systémy ako riešenie energetickej krízy ? Áno, ale …  Súčasná energetická kríza nie je spôsobená nefunkčným trhom ale nedostatkom energií. Možným riešením je znižovanie spotreby a výstavba lokálnych zdrojov. Ako takéto decentralizované riešenie ovplyvní stabilitu a cenové hladiny na makro úrovni ? Budeme potrebovať viac flexibility ? Legislatívne a technické podmienky pre poskytovanie flexibility sa postupne kryštalizujú. Má flexibilita a agregovaná flexibilita aj ekonomický biznis case ? Ako pristúpiť k investíciám do flexibility ak nedokážeme presne predpovedať vývoj cien energií ? 

13:20 - 13:35 Libor Láznička, Sféra. Digitalizácia novej energetiky. Aktuálna situácia motivuje koncových odberateľov k energetickej sebestačnosti a k úsporám vlastnej spotreby. Nový model trhu má umožniť aktívnym odberateľom zdieľanie elektriny, združovanie sa v energetických spoločenstvách, alebo poskytovanie flexibility nezávislému agregátorovi. Ako napreduje digitalizácia pre podporu nových aktivít v energetike? Venujeme dostatočnú pozornosť aj kybernetickej bezpečnosti? 

13:35 - 13:50 Juraj Rumanovský, Systems Engineer, Fortinet. Prečo je dôležité zabezpečiť svet OT a aké riešenia môžu pomôcť riešiť tieto výzvy? Priemysel sa nachádza v čase najväčšej digitálnej transformácie. Podniky prechádzajú na najnovšie technológie, adoptujú najnovšie trendy a výrobné postupy. Modernizujú IT siete a interné komunikačné kanály. Myslia však pri tom aj na priemyselné siete? Uvedomujú si súčasné možnosti kybernetických útokov a dokážu správne vyhodnotiť zabezpečenie ich priemyselných liniek a výrobných zariadení?

13:50 - 14:50 Panelová diskusia

Ivan Trup

obchodno-technický riaditeľ Microstep Invest

Tomáš Rajčan

riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT

Libor Láznička

riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA

Juraj Rumanovský

Systems Engineer, Fortinet

Radovan Potočár

moderátor, šéfredaktor Energie-portal.sk

                     14:50 - 15:00 Ukončenie konferencie

Partneri virtuálnej a prezenčnej  konferencie

Generálny partner
Partner
Generálny partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner
Mediálny partner
Hlavný partner

Povedali po minuloročnom podujatí

Chcem Vám poďakovať za zorganizovanie tejto konferencie a možnosť pripojiť sa aj online. Chápem, že v tejto dobe je to nesmierne náročné, aj čo sa týka motivácie a výsledkov z podobných akcií. Za mňa to bolo veľmi profesionálne, prezentácie boli zaujímavé a k aktuálnym témam. Odovzdajte poďakovanie aj kolegom, ktorí prezentovali. Pre mňa bola top prezentácia od SEPSu. Prajem všetko dobre a verím, že nabudúce už to dáme osobne.
Gabriela ŠimekováVedúci tímu zákazníckych IT riešení, Západoslovenská distribučná
Ďakujem pekne pán Šupšák, skvelá konferencia, profesionálne pripravená s odbornou diskusiou.
Marián SmikPredseda Slovenskej Batériovej Aliancie

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů