Peter Jendreják

JUDr. Peter Jendreják, advokát, BCH Advokáti Chlipala

Peter je advokát s viac ako 15 ročnou právnou praxou. Mimo aktívnej činnosti v rámci advokácie pôsobil ako právnik senior vo významnej finančnej inštitúcii, vrátane zastávania pozície vedúceho právneho oddelenia, kde bol zodpovedný aj za automatizáciu, elektronizáciu a zefektívnenie procesov. Vo svojej praxi získal rozsiahle skúsenosti predovšetkým v oblasti zmluvného práva a práva IT (B2B, B2C), v rámci čoho pripravoval rôzne zmluvy a analýzy, ako aj vyjednával kontrakty v desiatkach miliónov euro, a to najmä v oblasti IT. Peter má značné skúsenosti aj v oblasti súdnej agendy a rozhodovacej praxe súdov, kde zastupoval klientov pred súdmi, nastavoval stratégiu zastupovania vo viacerých významných niekoľkomiliónových súdnych sporoch v oblasti obchodného práva, vrátane tisícok spotrebiteľských sporov. Zúčastňoval sa náročných, často citlivých, mimosúdnych rokovaní s úspešným zmierlivým koncom. Peter má značné skúsenosti aj v oblasti finančného práva, e-commerce, ochrany spotrebiteľa, civilného procesného práva a pracovného práva. Zúčastnil sa viacerých významných transakcií (tvorba rôznych softvérov na mieru, cloudové riešenia, migrácie IT systémov, príprava a implementácia nového internet bankingu, M&A, real estate, nadobudnutie pohľadávok vo vysokej nominálnej hodnote), pri ktorých sa v značnej miere podieľal na spracovaní právnej Due Diligence, nastavení a dojednaní transakcie, ako aj príprave transakčnej dokumentácie. Značné sú aj jeho vedomosti v oblasti európskeho práva, najmä v oblasti aplikačných princípov európskeho práva. Je autorom odborných článkov v oblasti občianskeho, procesného a správneho práva vo významných právnych časopisoch v Slovenskej a Českej republike. Viedol školenia zamerané na uzatváranie a dojednávanie zmlúv. Zúčastňuje sa rôznych odborných konferencií, školení a seminárov, najmä z oblasti IT práva, moderných technológií, e-commerce, súdnej agendy a GDPR.