Miroslav Žoldoš

advokát v AK Bukovinský & Chlipala

JUDr. Milan Žoldoš je advokát s 11 ročnou praxou v advokácii so zameraním sa na sa právo fondov EÚ, verejného obstarávania, správne právo, obchodné, pracovné, občianske právo, súdne spory, správne súdnictvo, vybrané oblasti trestného práva. Od roku 2021 Milan spolupracuje s advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala, s.r.o. ako senior advokát. V rokoch 2002 – 2006 pracoval na Ministerstve financií SR ako certifikátor štrukturálnych fondov EÚ, spolupodieľal sa na vytvorení systému finančného riadenia týchto fondov, pričom úzko spolupracoval v tejto oblasti aj s ostatnými rezortami. V oblasti štrukturálnych fondov poskytoval právne poradenstvo aj prijímateľom aj poskytovateľom týchto fondov (napr. Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská energetická agentúra, NADSME, Ministerstvo kultúry SR). Aktívne spolupracuje a poskytuje poradenstvo viacerým spoločnostiam, ktoré pripravujú projekty spolufinancované z verejných prostriedkov. Zúčastňuje sa rôznych odborných konferencií, školení, seminárov, najmä z oblasti verejného práva. Zúčastňuje sa tiež odborných príprav z rôznych oblasti práva a sám sa tiež venuje prednáškovej činnosti.