René Baran

riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov a bezpečnostných politík, sekcie regulácie a dohľadu, Národného bezpečnostného úradu

V súčasnosti je riaditeľom Odboru medzinárodných vzťahov a bezpečnostných politík, sekcie regulácie a dohľadu, Národného bezpečnostného úradu, kde je zodpovedný za rozvoj práva a bezpečnostné politiky v podmienkach Národného bezpečnostného úradu. Do týchto činností spadá aj aproximácia práva Európskej únie do vnútroštátnej legislatívy, okrem iného a najmä pre oblasť kybernetickej bezpečnosti a ochranu utajovaných skutočností. Aktívne sa spolupodieľa na tvorbe právnych predpisov, rámcových dokumentov, stratégií, bezpečnostných politík, národných pozícií a stanovísk nielen v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Súčasne zastupuje Slovenskú republiku na expertnej úrovni v pracovných formátoch Komisie a Rady EÚ ako napríklad Cooperation Group (Skupina pre spoluprácu k smernici NIS), HWP CI (Horizontálna pracovná skupina pre kybernetické záležitosti), WG NCSS (Pracovná skupiny k stratégii kybernetickej bezpečnosti), ale aj ďalších. V rokoch 2015 – 2017, kedy sa uskutočnilo slovenské predsedníctvo v Rade EÚ (2016) predsedal viacerým pracovným skupinám a formátom, zastupoval tak Slovenskú republiku priamo v Bruseli na rokovaniach, kde v tom čase pôsobil ako diplomat na Stálom zastúpení SR pri EÚ. Mal možnosť spolupodieľať sa aj na negociačných rokovaniach v procese prípravy právnych aktov Únie napríklad ako nariadenia GDPR a smernice LED na úrovni Rady EÚ.