Lívia Vašáková

bývalá generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR, v roku 2023 zastávala post podpredsedníčky vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora - v súčasnosti riaditeľka Divízie pre rozvoj spoločnosti a styk s verejnosťou ZSE, a.s.; B: Bratislava,

Vzdelanie: 1997 – 2002 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia, získanie titulu Ing. - v rámci štúdia absolvovala výmenné programy na zahraničných univerzitách: Johannes Kepler University Linz, Ludwigs Maximilian University Mníchov, University of Aix-en-Provence and University of Ljubljana; 2014 – 2018 Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave získanie titulu PhD., 2002 – 2003 Master of European Studies, Europa Kolleg Hamburg; Ca: jún 2002 – september 2002 projektová manažérka, Inštitút pre ekonomiku a sociálne reformy, Bratislava (projektový manažment, ekonomický výskum); november 2003 – december 2004 politická analytička, Výbor regiónov (podpora Sekretariátu EPP);

01.01.2005 – 31.01.2012 energetická analytička, Európska komisia, Brusel (Energetické modelovanie. Posudzovanie dopadov hlavných právnych predpisov v oblasti energetiky, ako napr. Energetický plán do r. 2050);

01.02.2013 – 15.09.2020 vedúca oddelenia ekonomických analýz, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (Prinášanie politických priorít a relevantných tém EK, na ktoré sa vzťahuje Európsky semester v politickej, spoločenskej a mediálnej oblasti. Vedenie ekonomického tímu. Organizácia podujatí na vysokej úrovni, početné verejné vystúpenia na konferenciách a v médiách);

15.09.2020 – 14.05.2023 a 26.10.2023 – 01.12.2023 generálna riaditeľka pre plán obnovy a poradkyňa predsedu vlády SR, najprv na Ministerstve Financií SR a potom na Úrade vlády SR (Predloženie prvých dvoch žiadostí o platbu vrátane najťažších reforiem. Príprava žiadostí o 3. a 4. platbu. Spustenie viac ako 100 výziev za viac ako polovicu slovenskej alokácie v priebehu 2 rokov od spustenia a schválenia slovenského Plánu obnovy. Návrh a príprava Plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Úspešné predloženie vysokokvalitného a na reformy orientovaného Plánu obnovy Európskej komisii v apr. 2021 medzi prvými 5 krajinami EÚ. Príprava legislatívy na implementáciu Plánu obnovy na Slovensku a jej úspešné prijatie. Vytvorenie implementačných štruktúr a koordinácia rezortných ministerstiev. Vytvorenie vysoko uznávaného profesionálneho analytického tímu so 100 zamestnancami v priebehu 18 mesiacov. Poradenstvo predsedovi vlády SR v oblasti Zelenej transformácie);

15.05.2023 – 25.10.2023 podpredsedníčka Vlády SR pre plán obnovy a využívanie eurofondov (Zodpovednosť za plán obnovy a využívanie fondov EÚ. Vedenie rokovaní vlád v oblasti EU fondov a Plánu obnovy, koordinácia rezortných ministerstiev zapojených do tvorby plánu obnovy a využívanie fondov EÚ. Predložením 3. žiadosti o platbu vo výške 815 mil. EUR sa SK zaradila medzi najlepšie krajiny EÚ. Príprava 4. žiadosti o platbu vo výške 924 mil. EUR v decembri 2023. Zlepšenie čerpania fondov EÚ: zníženie rizika prepadu EU fondov o 700 mil. EUR, spustenie viac ako 20 výziev. Biela kniha o efektívnejšom využívaní fondov EÚ na zabezpečenie čo najefektívnejšieho prínosu politiky súdržnosti. Predsedníčka Legislatívnej rady SR. Podpredsedníčka Bezpečnostnej rady SR);

október 2023 – december 2023 Úrad vlády SR generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy (príprava 4. žiadosti o platbu vo výške 924 mil. EUR; všetky 4 platby korešpondujú s polovicou celkovej alokácie RRF, čím sa Slovensko zaradilo medzi 3 najlepšie krajiny EÚ.

Od 01.03.2024 – riaditeľka Divízie pre rozvoj spoločnosti a styk s verejnosťou/ Director Corporate Development and Public Affairs, ZSE a.s.;