Zuzana Čmeliková

Lektor a tréner v oblastiach diagnostika a tvorba organizačnej kultúry, etický leadership, leadership development, self-management, reziliencia, stres manažment, manažment času, manažérske tréningy, tréningy soft-skills. Lektorka roka 2023 v ankete Learning & Development Awards.

Zuzana Čmelíková má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment na Univerzite Mateja Bela. Úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA. V rokoch 2004-2009 pracovala na Univerzite Mateja Bela ako odborná asistentka, zástupkyňa vedúceho katedry a členka akademického senátu. V tom istom období pôsobila  v Centre aplikovanej etiky BB CAE ako trénerka a etická expertka. Od roku 2009 - 2011 pôsobila v Belgicku ako Independent Researcher. Venovala sa štúdiu organizačného leadershipu, organizačnej kultúry, organizačným hodnotám a firemným vzdelávacím programom. Svoje skúsenosti zhrnula do odbornej monografie, ktorá je v súčasnosti odporúčaným študijným materiálom pre vysoké školy humanitného a spoločenskovedného zamerania.

Zároveň sa viac ako 20 rokov venuje lektorskej a trénerskej činnosti najmä v oblastiach diagnostika a tvorba organizačnej kultúry, etický leadership, leadership development, self-management, reziliencia, stres manažment, manažment času, manažérske tréningy, tréningy soft-skills. V roku 2010 bol po nej pomenovaný študijný program etického leadershipu pre zahraničných študentov „Zuzana Simoniova Cmelikova Visiting International Scholar in Leadership and Ethics“ na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond, VA, USA. V roku 2011 založila vzdelávaciu spoločnosť Better Future, s.r.o.. V roku 2017 vytvorila platformu www.reziliencia.sk na šírenie osvety v oblasti budovania osobnej, tímovej a firemnej reziliencie. V tom istom roku bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V rámci tejto súťaže bola finalistkou. V roku 2019 spoluorganizovala prvú medzinárodnú konferenciu reziliencie a etického leadershipu „Festival reziliencie 2019: leadership, etika & reziliencia“. Hlavnou ambasádorkou tohto projektu bola Anastasia Kuzminová. V tom istom roku sa stala medzinárodne certifikovanou trénerkou persolog® v Nemecku, na zvyšovanie osobnej výkonnosti, organizačnej výkonnosti a zefektívňovanie komunikácie a tímovej práce. V roku 2020 získala certifikáciu na University of Pennsylvania v špecializácii Pozitívna psychológia a reziliencia, priamo od tvorcov tohto konceptu (Martin Seligman, Angela Duckworth, Karen Reivich, James Pawelski). V roku 2022 organizovala druhý ročník konferencie k reziliencii, etickému leadershipu & well-beingu „Resilience Summit 2022: leadership, ethics & excellence“.

V roku 2024 sa stala víťazkou kategórie „Lektorka roka 2023“ v ankete Learning & Development Awards.

V súčasnosti spolupracuje so spoločnosťou Mazars Slovensko, ako Leadership & Resilience Development Professional, kde zabezpečuje rozvoj zamestnancova i klientov v témach ako: Leadership & Resielience, osobná reziliencia, tímová reziliencia, etický leadership, well-being & psychologické bezpečie a ďalšie.

Web stránky a linky:
Leadership & reziliencia - Mazars - Slovakia
www.reziliencia.sk
www.better-future.eu
Leadership & resilience - Mazars - Slovakia
Festival REZILIENCIE 2019 (youtube.com)
Resilience Summit 2022: leadership, ethics & excellence (youtube.com)
Podcasty:
Reziliencia – na živo vo firme aj doma | cvmango - preverení uchádzači otvorení novým výzvam
Etický líder - budúcnosť úspešného biznisu: Poradca podnikateľa - líder na trhu ekonomických a právnych informácií (pp.sk)
Náročnosť dnešných dní - pomôže reziliencia? : Poradca podnikateľa - líder na trhu ekonomických a právnych informácií (pp.sk)